Kursinnehåll YH Sportmarknadsförare

Nedan ges en beskrivning av de huvudmoment som ingår i utbildningen (Team 14 och Team 15). En vecka motsvarar 5 Yh-poäng. Utbildningen är på totalt 400 Yh-poäng.

kurser

 

Introduktion till Sports Marketing (35p)

Syftet med kursen är att ge den studerande breda kunskaper inom sportmarknadsföring, strategiskt såväl som taktiskt/operativt

Kursen innehåll:
-Vem arbetar med sport­marknadsföring, och varför?
-Sports Marketing som fenomen, begrepp och kunskapsfält
-”Klassisk” marknadsföring: segmentering, positionering och Marketing Mix
-Idrottskonsumenters besluts­process och köpbeteende
-Marknadsplanering

 

Idrottsrörelsen (15p)

Syftet med kursen är att skapa förståelse för idrotts­rörelsens tradition och nuläge, samt kunna omsätta denna förståelse i förslag på konkreta förändrings­projekt.

Kursens innehåll:
-Barn- och ungdomsidrott
-Elitidrott – den svenska modellen
-Idrottens organisation, finansiering och verksamhet
-Föreningskunskap och föreningsanalys
-Idrott och medier
-Professionella och ideella krafter i en förening
-Integration, jämställdhet och mångfald samt etik
-Nationella och inter­nationella bidrags­system

 

Projektledning (15p)

Syftet med kursen är att ge färdigheter som projektledare.

Kursens innehåll:
-Idrottsrelaterade projekt
-Projektledarens olika ledarstilar
-Projektets olika processer och faser
-Att upprätta en projektplan och en projektrapport
-Projekt som lärande
-Projektorganisationen
-Gruppdynamik och konflikthantering
-IT-verktyg som stöd i projektarbete
-Redovisning av projekt med stöd av audio, video, sociala medier osv

 

Upplevelsemarknadsföring (20p)

Syftet med kursen är att ge kunskaper och färdigheter för att marknadsföra sport som (och genom) upplevelser.

Kursens innehåll:
-Tjänstemarknadsföring och tjänstekvalitet
-Experience economy
-Upplevelser och sinnesmarknadsföring
-Upplevelserummet som medel för marknadsföring
-Upplevelsen och varumärket
-Event- och upplevelseproduktion

 

Marknadsundersökning (15p)

Syftet med kursen är att ge kunskaper och färdigheter för att genomföra enkla marknads­undersökningar.

Kursens innehåll:
-Kvantitativa undersökningsmetoder
-Kvalitativa undersöknings­metoder
-Processen för marknads­undersökning
-Problemformulering och avgränsning av problem
-Datainsamling
-Urvalsmetoder
-Analys och bearbetning av data
-Etik och moral

 

Lärande i arbete, LIA I (20p)

Syftet med kursen är att ge färdigheter för att genomföra en enkel marknadsanalys. Särskilt viktigt är att de studerande tillägnar sig kunskaper om hur verksamhetens styrkor/svagheter och möjligheter/hot kan överföras till en sammanhängande marknadsanalys.

Målet är att använda relevanta begrepp för att kartlägga en sportrelaterad verksamhet sett ur marknadsperspektiv. Kunna använda relevanta begrepp för att presentera kartläggningen i form av en enkel marknadsanalys. Kunna använda erfarenheterna från LIA-perioden för att reflektera över yrkesrollen som sport­marknadsförare

Studenterna ska medverka i den dagliga verksamheten på LIA-platsen samt på ett konstruktivt sätt integrera kursmålen med relevanta arbetsuppgifter. LIA-period 1 ska resultera i ett utökat personligt nätverk och dessutom en fördjupad förståelse för en framtida yrkesroll som marknadsförare i idrottsrelaterad verksamhet.

 

Varumärken och marknadskommunikation (35p)

Syftet med kursen är att ge kunskaper om varu­märkes­utveckling och marknadskommunikation samt färdigheter i kampanj­planering.

Kursens innehåll:
-Varumärkets funktioner
-Målkedjor och kommunikationseffekter
-Strategisk och taktisk positionering
-Reklamutformning
-Medieval
-Marknadskommunikation med stöd av sociala medier
-Public Relations
-Marknadskommunikation och etik

 

Sponsring (30p)

Syftet med kursen är att ge kunskaper om sponsring och färdigheter i framtagning av sponsringskoncept.

Kursens innehåll:
-Sponsring i det moderna medielandskapet
-Möjligheter och begränsningar med sponsring
-Aktivering
-Finansiering av sponsring
-Innehavare och köpare av sponsringsrättigheter
-Effektmätning
-Sponsringsjuridik
-Corporate Social Responsibility

 

Lärande i arbete, LIA II (55p)

Syftet med kursen är att ge färdigheter för att genomföra marknadsförings­aktiviteter

Målet är att använda relevanta teorier, modeller och begrepp för att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter inom sport­marknadsföring, med särskilt fokus på varumärke, marknads­kommunikation och sponsring. Kunna använda erfarenheterna från LIA-perioden för att reflektera över rollen som projekt­ledare inom sport­marknadsföring

Studenterna ska medverka i den dagliga verksamheten på LIA-platsen samt på ett konstruktivt sätt integrera kursmålen med relevanta arbetsuppgifter. LIA-period 2 ska resultera i ett utökat personligt nätverk och dessutom en fördjupad förståelse för en framtida yrkesroll som marknadsförare i idrottsrelaterad verksamhet.

 

Ekonomi och juridik för sportmarknadsförare (15p)

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om ekonomi och juridik som berör sportmarknadsföring.

Kursens innehåll:
-Ekonomistyrningens grunder
-Balans- och resultaträkning
-Ekonomisk information och extern redovisning
-Reklamskatt
-Idrottsjuridik inom EU
-Arbetsrätt
-Avtalsrätt
-Immaterialrätt och marknadsrätt inom idrott
-Bolagsformer

 

Försäljning (25p)

Syftet med kursen är att ge färdigheter inom försäljning och förhandling

Kursens innehåll:
-Olika perspektiv på försäljning
-Prospektering och säljplanering
-Kundanalys och kundstrategi
-Säljsamtalet
-Förhandling
-Avtal och offerter
-Etik i försäljning och förhandling

 

Sport management (25p)

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om strategisk utveckling av sportrelaterade verksamheter.

Kursens innehåll;
-Grundläggande organisationsteori
-Ledarskap i olika perspektiv
-Management
-Att leda och utveckla medarbetare
-Kompetensutveckling

 

Examensarbete inom sportmarknadsföring (35p)

Syftet med kursen är att ge de studerande fördjupade teoretiska kunskaper inom sportmarknadsföring. De studerande förväntas starta med breddkunskaper, som sedan får ”spets” inom ett eller flera områden inom sportmarknadsföring. Som sista ”läskurs” på utbildningen ska kursen dessutom på ett naturligt sätt knyta samman föregående kurser för att ge goda förutsättningar för en framgångsrik sista LIAperiod. I examensarbetet ingår problemformulering, metodval, datainsamling, analys med stöd av teorier samt förslag på utveckling. Målet är att de studerande på så sätt ska få en god förståelse för hur det är att arbeta som sportmarknadsförare i praktiken, samt öka sina möjligheter till anställning efter slutförd utbildning. Kursen omfattar fritt valt fördjupningsarbete inom sportmarknadsföring. Det innebär att kursen återknyter till flera av de teorier, modeller och begrepp som behandlats på grundläggande nivå, för att diskutera dem ur ett strategiskt och/eller kritiskt perspektiv.

 

Lärande i arbete, LIA III (60p)

Kursen syftar i huvudsak till att ge utvecklade färdigheter inom sportmarknadsförare

Målet är att använda teorier, modeller och begrepp för att aktivt bidra till förbättring av LIA-organisationens sportmarknadsföring. Kunna använda egna erfarenheter för att föra en diskussion om den framtida yrkes­rollen som marknads­förare i sportrelaterad verksamhet

Studenterna ska medverka i den dagliga verksamheten på LIA-platsen samt på ett konstruktivt sätt integrera kursmålen med relevanta arbetsuppgifter. LIA-period 3 ska resultera i ett utökat personligt nätverk och dessutom en fördjupad förståelse för en framtida yrkesroll som marknadsförare i idrottsrelaterad verksamhet.  


Arkiv